Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů


 
Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá a proto jsme vytvořili tyto „Zásady ochrany osobních údajů“, které slouží k Vašemu informování o účelu a právním základu zpracování osobních údajů, rozsahu a kategorii zpracovávaných osobních údajů a možných příjemcích Vašich osobních údajů, včetně poučení o právech, která můžete uplatnit, v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

 
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Jakožto správce osobních údajů, které nám poskytnete, se zavazujeme, že budeme tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenou směrnicí 95/46/ES (dále také jen jako „GDPR“). Cílem těchto zásad je informovat naše zákazníky a další subjekty o tom, jaké osobní údaje o nich a k jakým účelům jsou zpracovány, na jakou dobu, jak je s nimi nakládáno a jaká práva tyto subjekty ve vztahu ke správci mají. Tyto zásady jsou vydány za účelem zajištění informační povinnosti společnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.
GDPR definuje osobní údaj jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjektem osobních údajů jste pro naši společnost Vy, jakožto fyzická osoba. Jedná se zejména o naše zákazníky, možné odběratele či dodavatele, poskytovatele služeb, ale také zaměstnance (dále také jen „subjekt“ nebo „Vy“).
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, odběratelů a dodavatelů, popř. dalších osob v rámci své činnosti. Jedná se pouze o takové údaje, které potřebujeme pro účely naplňování své činnosti. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří: - identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, sídlo firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, podpis); - kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa); - další kategorie osobních údajů, jejichž zpracování nám ukládají právní předpisy v souvislosti s vykonáváním naší činnosti.
Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru. V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit. Právo na přenositelnost Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněných smluv či naší obchodní nebo pracovněprávní spolupráce a po jejich ukončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy (zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon o účetnictví, zákon o DPH, a také Nařízení GDPR) a dle našeho archivačního a skartačního řádu. Poté jsou osobní údaje vymazány. Výjimkou jsou ovšem osobní údaje vedené v průběžné evidenci vážního systému a to v souladu se zákonem o odpadech – původce odpadu, kategorizace odpadu a jeho umístění ve skládkovém tělese. V souladu s tímto zákonem, § 21 – zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů, bod (1e) - provozovatel skládky odpadů je dále povinen archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu skládky a následné péče o skládku. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům (zasílání obchodních sdělení) je dobrovolné a platné do doby, než souhlas odvoláte, což můžete učinit kdykoliv. Odvolání souhlasu se nedotýká našeho zpracovávání na základě jiného právního titulu (zejména plnění smlouvy). Konkrétní doby pro konkrétní účel a subjekt Vám sdělíme na základě Vaší žádosti.

a) Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme za účelem zajištění našich obchodních činností a poskytování služeb při provozování skládky komunálních odpadů a kompostárny, nakládání s odpady, recyklaci stavebních odpadů, využívání skládkového plynu pro výrobu elektrické energie a tepla (kogenerace), provozování autodopravy a zlepšování životního prostředí.

b) Údaje dále zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností, např. vedení průběžné evidence a následná ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech do ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP), kontrolní hlášení apod.

c) Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právní povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, zákona č. 128/2000 Sb., o .

d) Zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu - pro účely marketingu (zasílání obchodních sdělení) a záznamů o chování na internetových stránkách.
Vaše údaje předáváme jen výjimečně, a to v případě, že je to nezbytně třeba. Bude se tak jednat zejména o případy vymáhání našich pohledávek, v rámci plnění našich zákonných povinností vůči správním orgánům a úřadům, v případě poradenství a poskytování služeb naší společnosti od poradců (účetní a daňoví poradci, IT poradci) dále využíváme služby společnosti : UNIFORMATI.CZ-Tomáš Hásek ( IČ:867 01 053 ) pro provoz www stránek a e-shopu. Pokud tito dodavatelé zpracovávají Vaše osobní údaje předané od naší společnosti, zpracovávají je pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak či zneužít. Údaje mohou být předány správcům se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.
Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně (za pomocí IT techniky), a to jak ve formě elektronických dat, tak částečně i v papírové podobě. Při zpracování osobních údajů však nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování, které by zakládalo rozhodnutí vyvolávající ve vztahu k Vám právní účinky. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Pravidelně kontrolujeme, zda systém zabezpečení neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku. Bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme. Používáme taková bezpečností opatření, která je možné po nás rozumně vyžadovat, abychom rizika minimalizovali.
Na základě právních předpisů máte jako subjekt osobních údajů zejména následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR. Tedy mj. to, že máte právo od nás jako správce získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem a za jakým účelem jsou zpracovávány.

b) Dle čl. 16 GDPR máte také právo, abychom jako správce bez zbytečného odkladu opravili na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

c) Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR představuje naši povinnost zlikvidovat Vaše osobní údaje, které jako správce zpracováváme, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud nás o to požádáte.

d) Dále máte právo, abychom v určitých případech dle čl. 18 GDPR omezili zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech jako správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

e) Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám jako správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

f) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní jen v případě, že jste nám poskytl souhlas. Ve většině případů jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění smlouvy či na základě našeho oprávněného zájmu, nikoli na základě souhlasu se zpracováním, a proto se toto právo v těchto ostatních případech neuplatní.
Správci osobních údajů jsou Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, IČ: 46772707 a jeho provozní organizace společnost SONO PLUS, s.r.o., Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, IČO: 25034839. Společnosti se dohodly, že povinnosti vyplývající z obecného nařízení bude plnit společnost SONO PLUS, s.r.o., Čížkovice (dále jen „Správce“).
Osobní údaje, které zpracováváme, jsme získali přímo od Vás anebo případně z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou zejména veřejné rejstříky
V případě, že budete jakkoli nespokojen se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete podat námitku či stížnost dle čl. 21 GDPR k nám (optimálně písemně na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto zásad), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů


Tyto zásady jsou účinné ode dne 25. května 2018.